انقلاب در فرهنگ خرید

انقلاب در فرهنگ خرید ساخت اپل آی دی: روزنامه سیمای شهر در سرمقاله روز یكشنبه خود مطلبی با عنوان ؛انقلاب در فرهنگ خرید؛ به قلم میثم ریاحی منتشر نمود.


دراین مطلب آمده است: بــا مطــرح شــدن شــعار ســال تحــت عنــوان حمایــت از كالای ایرانــی توســط مقــام معظــم رهبــری، موجــی در كشــور ایجــاد شــد. امــا كســانی كــه بــه ســمت مــوج حركــت كردنــد و یك موج ســواری راه انداختند، دو دســته شــدند. اول كســانی كــه در ادارات و مراكــز دولتــی فقــط در آغــاز نامــه نــگاری هــا ی اداری و در ســر برگ نامــه هــا، شــعار ســال را نوشــتند و یــا ســال حمایــت از كالای ایرانــی را تبریــك گفتنــد و در ورودی شــهر ها هــم تابلو یــی نصــب كردنــد، امــا از انقــلاب و تحــول در حمایــت از كالای ایرانــی در اداره شــان خبــری نشــده و همچنــان از خــودكار و كاغــذ گرفتــه تــا چــای و پذیرایــی و لاســتیك هــای ماشــین، اجنــاس خارجــی رؤیــت مــی شــود و تــا ایــن زمــان فقــط بــه ذكــر شــعار بســنده كــرده انــد امــا اقدامــی ننمــوده انــد یــا لااقــل خبــری كــه بــه گــوش رســانه نرســیده اســت مبنــی بــر اینكــه فــلان اداره یــا مؤسســه در راســتا ی محقــق نمــودن شــعار ســال، طرحــی را مطــرح یــا اجــرا نمــوده اســت. امــا دســته دوم بســیاری از تولید كننــدگان و فروشــند گان هســتند كــه ســوار بــر مــوج شــدند و بــا اســتفاد ه از ایــن شــعار، در تبلیغاتشــان، بــه منا ســبت هــای مختلــف از ایرانیــان مــی خواهنــد كــه بــا توجــه بــه شــعار ســال، كالای ایرانــی خریــد كننــد و حتــی در تبلیغاتشــان مــی گوینــد « ایرانــی، كالای ایرانــی بخــر» اما همین افراد، متأســفانه فقط از شــعار ســال بهــره برداری مــی نماینــد، امــا از تغییــر و تحــول در زندگیشــان چیــزی مشــاهده نمــی شــود و همچنــان در دفاتــر و مغازه هایشــان اجنــاس خارجــی مشــاهده مــی شــود یعنــی همــان افــراد خریــدار كالاهــای تولیــد خارجــی هســتند. بنابرایــن تــا ایــن زمــان هنــوز انقلابــی در راســتای فرهنــگ حمایــت از كالای ایرانــی بــه چشــم نمــی خــورد. در ایــن میــان بــه نظــر مــی رســد مــردم نیــز هنــوز ایــن شــعار را جــدی نگرفتــه انــد و بــه اهمیــت موضــوع پــی نبــرده انــد چــرا كــه در خریدهــای مــردم هــم انــواع اجنــاس خارجــی بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت و خیلــی مــردم بــرای خریــد، كالای ایرانــی را در اولویــت قــرار نمــی دهنــد و همچنــان بــه وســایل مــورد نیازشــان دقــت مــی كننــد نــه بــه ایرانــی بــودن یــا خارجــی بــودن كالا و جنــس خارجــی را در ســبد خرید شــان مهمــان مــی كننــد.
آنچــه كــه مســلم اســت احتیــاج جامعه بــه تولید یــك تحول و انقــلاب در فرهنــگ خریــد، و نهادینه شــدن حمایــت از كالای ایرانــی اســت یعنــی هــر ایرانــی بــا غیــرت ســمت و ســوی خریــدش را بــه طــرف كالای ایرانــی ســوق دهــد و خریــد و اســتفاده از كالای خارجــی را بــر خــود حــرام بدانــد.
ایــن انقــلاب در فرهنــگ خریــد، نیــاز بــه یــك عــزم ملــی دارد و حركــت آن عــزم بایــد بدیــن صــورت باشــد كــه از مراجــع تقلیــد و مســئولین گرفتــه تــا عمــوم مــردم بــا یــك همدلی و همزبانــی راســخ در راســتای حمایــت از كالای ایرانــی در یــك اقــدام و عمــل ویــژه، همــه فقــط كالای ایرانــی خریــد نمــوده و خریــد هر گونــه كالای خارجــی را ممنــوع بداننــد و ایــن گونــه اســت كــه مــی توانیــم ایرانــی آبــاد و مســتقل داشــته و كمــر دشــمنان داخلــی و خارجــی را كــه نمــی تواننــد پیشــرفت ایــران و ایرانــی و آبادانــی ایــن ســر زمین را ببیننــد و از ضعف و ناتوانــی تولید كننــده داخلــی و كارگــر ایرانــی شــاد مــی شــوند را خــاك كنیــم. پــس در یــك كام، در یــك عهــد و پیمــان ملــی بــا عزمــی اســتوار فقــط مــی گوئیــم ایرانــی، ایرانــی بخر.
7141/6026/


1397/06/25
14:34:42
5.0 / 5
4709
تگهای خبر: رسانه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
خرید اپل آیدی - ساخت اپل آیدی

idstore.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ساخت اپل آی دی محفوظ است

ساخت اپل آی دی

سفارش ساخت اپل آی دی